Oświadczenie o ochronie danych

Spis treści

1 Informacje ogólne
1.1 Cel i odpowiedzialność
1.2 Podstawy prawne
1.3 Prawa osób, których dane dotyczą
1.4 Usuwanie danych i czas przechowywania
1.5 Bezpieczeństwo przetwarzania
1.6 Przekazywanie danych osobom trzecim, podwykonawcom i dostawcom zewnętrznym

2 Przetwarzanie konkretnych danych
2.1 Zbieranie informacji w celu korzystania z oferty internetowej
2.2 Formularz kontaktowy i kontakt przez e-mail
2.3 Linki do innych stron internetowych
2.4 Facebook Pixel (Facebook Custom Audience)
2.5 Informacje o usługach Google
2.6 Śledzenie konwersji w Google AdWords
2.7 Google Analytics
2.8 Google Tag Manager
2.9 Zarządzanie zgodami (Clickskeks)
2.10 WPML
2.11 YouTube

3 Przetwarzanie w celu realizacji naszych procesów biznesowych
3.1 Marketing bezpośredni
3.2 Reklama dla istniejących klientów
3.3 Odpowiadanie na zapytania dotyczące projektu

4 Pliki cookies
4.1 Informacje ogólne
4.2 Przegląd plików cookie, sprzeciw

5 Zmiany w Polityce prywatności danych


1 Informacje ogólne

1.1 Cel i odpowiedzialność

 1. Niniejsza polityka prywatności informuje o charakterze, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w związku z naszą ofertą online oraz powiązanymi stronami internetowymi, funkcjami i treściami (zwanymi dalej łącznie „ofertą internetowa” lub „stroną internetową”). Szczegółowe informacje dotyczące wspomnianych czynności przetwarzania znajdują się w punkcie 2.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w celu realizacji naszych procesów biznesowych zostały opisane w punkcie 3.
 3. UBM Development Polska Sp. z o.o. (ul. Poleczki 35 | 02-822 Warszawa, Polska) – zwana dalej „Usługodawcą”, „my” lub „nas” itp. – jest dostawcą oferty internetowej i jest odpowiedzialna za ochronę danych.
 4. Nasza oferta online dostarczana jest przez der interneX GmbH (Lagerstraße 15, 3950 Gmünd, Austria).
 5. Utworzyliśmy dla Państwa następujący centralny punkt kontaktowy, z którym mogą się Państwo skontaktować w przypadku pytań dotyczących ochrony danych lub Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą: datenschutz@ubm-development.com. Nie powołano inspektora ochrony danych, ponieważ nie ma takiego wymogu prawnego.
 6. Termin „użytkownik” obejmuje wszystkich klientów, osoby zainteresowane, pracowników i odwiedzających nasz serwis internetowy.

1.2 Podstawy prawne

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. Zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO). Zgoda oznacza każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie zgody, które może mieć formę oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, udzielone przez osobę, której dane dotyczą, wyrażające zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 2. Konieczność wykonania umowy lub w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co oznacza, że dane są wymagane, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec Państwa lub przygotować zawarcie umowy z Państwem.
 3. Przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, co oznacza, że np. przetwarzanie danych jest wymagane przez prawo lub inne przepisy.
 4. Przetwarzanie w celu ochrony uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez osobę trzecią, chyba że takie interesy są nadrzędne wobec Państwa interesów lub podstawowych praw i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych.

1.3 Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych za naszym pośrednictwem przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d RODO i art. 14 ust. 2 lit. e RODO.
 2. Prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO
 3. Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO
 4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO
 6. Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
 7. Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Uwaga: Użytkownicy mogą w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z uprawnieniami prawnymi ze skutkiem na przyszłość. Sprzeciw może dotyczyć w szczególności przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa miejsca zamieszkania, zatrudnienia lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

1.4 Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania nie będzie możliwy do osiągnięcia. Przechowywanie danych ponad to może nastąpić, jeżeli takie przechowywanie jest wymagane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w przepisach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Zablokowanie lub usunięcie danych ma miejsce również w przypadku wygaśnięcia okresu przechowywania danych określonego przez wspomniane normy, chyba że dalsze przechowywanie danych jest wymagane do zawarcia umowy lub wypełnienia zobowiązań umownych.

1.5 Bezpieczeństwo przetwarzania

 1. Wdrożyliśmy odpowiednie i najnowocześniejsze techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa (TOŚ). Dzięki temu przetwarzane przez nas dane są chronione przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnionym dostępem.
 2. Wspomniane środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności szyfrowany transfer danych pomiędzy Państwa przeglądarką, a naszym serwerem.

1.6 Przekazywanie danych osobom trzecim, podwykonawcom i dostawcom zewnętrznym

 1. Przekazanie danych osobowych osobom trzecim następuje wyłącznie w ramach wymogów prawnych. Dane osobowe użytkowników ujawniamy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wymagane np. do celów rozliczeniowych lub innych celów, gdy ujawnienie jest niezbędne do zapewnienia realizacji zobowiązań umownych wobec użytkowników.
 2. Jeżeli do realizacji naszych usług internetowych angażujemy podwykonawców, dokonaliśmy z tymi spółkami odpowiednich ustaleń umownych, a także odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 3. Jeżeli korzystamy z treści, narzędzi lub innych środków pochodzących od innych spółek (zwanych dalej łącznie „dostawcami zewnętrznymi”), których siedziby znajdują się w kraju trzecim, zakłada się, że dochodzi do przekazania danych do krajów macierzystych tych dostawców zewnętrznych. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich odbywa się wyłącznie w przypadku istnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych, zgody użytkownika lub innego zezwolenia prawnego.

2 Przetwarzanie konkretnych danych

2.1 Zbieranie informacji w celu korzystania z oferty internetowej

 1. Podczas korzystania z oferty internetowej, informacje są automatycznie przekazywane do nas przez przeglądarkę użytkownika; obejmują one nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przekazanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i dostawcę żądania.
 2. Podstawą przetwarzania tych informacji są uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO (np. optymalizacja oferty internetowej) oraz zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania zgodnie z art. 5 (1) (f) RODO (np. w celu obrony przed cyber atakami i ich rozpoznania).
 3. Informacje są automatycznie usuwane co najmniej 30 dni od zakończenia połączenia – tj. korzystania z oferty internetowej – o ile okresy przechowywania nie wymagają inaczej.
 4. Gromadzenie danych i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do świadczenia oferty internetowej. W związku z tym nie ma możliwości usunięcia, sprzeciwu lub poprawienia ze strony użytkownika.

2.2 Formularz kontaktowy i kontakt przez e-mail

 1. Jeżeli skontaktują się Państwo z nami, Państwa dane (imię i nazwisko, dane kontaktowe, jeśli zostały podane przez Państwo) oraz Państwa wiadomość będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia i realizacji Państwa zapytania. Dane te są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w celu przetworzenia Państwa prośby.
 2. Wszelkie inne wykorzystanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika.

2.3 Linki do innych stron internetowych

 1. Podczas korzystania z niektórych naszych usług, będą Państwo automatycznie przekierowywani na inne strony internetowe.
 2. Informujemy, że niniejsza polityka prywatności nie ma tam zastosowania. Polityka prywatności strony, do której prowadzi link, może się znacznie różnić od niniejszej.

2.4 Facebook Pixel (Facebook Custom Audience)

 1. Korzystamy na naszej stronie z Facebook Website Custom Audiences i mamy zintegrowany tzw. piksel Facebooka.
 2. Piksel ten służy do zbierania pseudonimowych informacji o korzystaniu z tej strony internetowej (np. informacji o przeglądanych treściach). Przekazane dane z piksela mogą być wykorzystane do kierowania do Państwa na Facebooku zindywidualizowanych reklam, o ile posiadają Państwo konto na Facebooku.
 3. Więcej informacji na temat zakresu i celu zbierania danych znaleźć można w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. W każdej chwili można wyłączyć gromadzenie danych pod następującym linkiem: https://de-de.facebook.com/help/769828729705201/.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda na podstawie art. 6 (1) (a) RODO.

2.5 Informacje o usługach Google

 1. Na naszej stronie internetowej korzystamy z różnych usług Google Ireland Limited („Google”), z siedzib a przy Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

  Więcej informacji na temat poszczególnych konkretnych usług Google, z których korzystamy na tej stronie, znaleźć można w dalszej części polityki prywatności.
 2. Poprzez integrację usług Google, Google może zbierać informacje (w tym dane osobowe) i je przetwarzać. Nie można wykluczyć, że Google przekazuje te informacje również na serwer w kraju trzecim.

  Przekazanie do USA zależy od działu, w którym przekazywane są dane osobowe. Jako podmiot odpowiedzialny sami możemy przekazywać dane do Google w USA w celu ich dalszego wykorzystania.

  Obecnie nie ma decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony na podstawie art. 45 RODO. Przekazanie może jednak nastąpić w oparciu o standardowe klauzule umowne. Google zobowiązał się do przestrzegania standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich (Standard Contractual Clauses – SCC).

  Więcej informacji na temat Standardowych Klauzul Umownych znaleźć można na stronie
  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractuals-clauses-scc_de
  i na
  https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de
 3. Sami nie mamy wpływu na to, jakie dane Google faktycznie zbiera i przetwarza. Google podaje jednak, że co do zasady mogą być przetwarzane m.in. następujące informacje (w tym dane osobowe):
  – Dane z dziennika (w szczególności adres IP)
  – Informacje dotyczące lokalizacji
  – Unikalne numery aplikacji
  – Pliki cookie i podobne technologie
  Informacje o rodzajach plików cookies stosowanych przez Google znaleźć można na stronie https://policies.google.com/technologies/types.
 4. Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie Google, Google może dodać przetwarzane informacje do Państwa konta w zależności od ustawień konta i traktować je jako dane osobowe.
 5. Google oświadcza w tej sprawie między innymi, co następuje:
  „Jeżeli nie są Państwo zalogowani na koncie Google, przechowujemy zebrane przez nas dane z unikalnymi identyfikatorami związanymi z przeglądarką, aplikacją lub urządzeniem, z którego Państwo korzystają. Dzięki temu możemy na przykład zapewnić, że ustawienia językowe użytkownika zostaną zachowane podczas wszystkich sesji przeglądarki.

  Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie Google, zbieramy również dane, które przechowujemy na Państwa koncie Google i uznajemy za dane osobowe.” (https://privacy.google.com/take-control.html)
 6. Mogą Państwo zapobiec dodawaniu tych danych bezpośrednio poprzez wylogowanie się z konta Google lub również poprzez wybranie odpowiednich ustawień konta na swoim koncie Google. Ponadto użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookie (np. usunąć pliki cookie, zablokować pliki cookie itp.).
 7. Bardziej szczegółowe informacje znaleźć można w informacjach o ochronie prywatności firmy Google, do których dostęp można uzyskać tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/
 8. Informacje dodatkowe na temat ustawień prywatności Google znaleźć można pod adresem https://privacy.google.com/take-control.html.

2.6 Śledzenie konwersji w Google AdWords

 1. Ta usługa internetowa wykorzystuje funkcję „Google AdWords Conversion Tracking” spółki Google Inc, z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).
 2. Google AdWords Conversion Tracking wykorzystuje pliki „cookies”, czyli pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu użytkownika, aby pomóc witrynie analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z usługi internetowej po kliknięciu w reklamę Google. Pliki cookies są ważne maksymalnie przez 90 dni. Dane osobowe nie będą przechowywane. Dopóki plik cookie jest ważny, Google i my jako operator niniejszej usługi internetowej możemy rozpoznać, że kliknęli Państwo w reklamę i dotarli do określonej strony docelowej (np. strony potwierdzenia zamówienia, rejestracji newslettera). Takich plików cookies nie można śledzić na wielu stronach internetowych przez różnych uczestników programu AdWords. Plik cookie tworzy statystyki konwersji w „Google AdWords”. Statystyki te rejestrują liczbę użytkowników, którzy kliknęli w jedną z naszych reklam. Liczy również ilu użytkowników dotarło na stronę docelową, która została opatrzona „tagiem konwersji”. Statystyki nie zawierają jednak żadnych danych, za pomocą których można by Państwa zidentyfikować.
 3. Więcej informacji o tym jak Google wykorzystuje dane o konwersji i o polityce prywatności Google znaleźć można na stronach: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp, http://www.google.de/policies/privacy/.

2.7 Google Analytics

 1. Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited (Gordon House Barclays Dublin Ireland – dalej „Google”), na podstawie Państwa zgody w celu analizy, optymalizacji i ekonomicznego wykonania naszej oferty internetowej zgodnie z art. 6 (1) (a) RODO. Google wykorzystuje pliki cookies i inne technologie. Informacje generowane przez serwis o korzystaniu przez użytkowników z oferty internetowej przekazywane są na serwer Google w USA i tam przetwarzane.
 2. Google działa w naszym imieniu w ramach realizacji zamówień zgodnie z art. 28 RODO. Zawarliśmy z Google umowę o ochronie danych, która zawiera standardowe unijne klauzule ochrony danych.
 3. Korzystamy z Google Analytics z włączoną anonimizacją IP.
 4. Google Analytics przechowuje pliki cookie w przeglądarce internetowej użytkownika przez okres dwóch lat od ostatniej wizyty. Takie pliki cookie zawierają losowo wygenerowany identyfikator użytkownika, który może być wykorzystany do rozpoznania użytkownika podczas przyszłych wizyt na stronie internetowej. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie programu przeglądarki; użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty internetowej Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 5. Zebrane dane przechowywane są wraz z losowo wygenerowanym identyfikatorem użytkownika, co umożliwia ocenę pseudonimowych profili użytkowników. Takie dotyczące użytkownika dane są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Pozostałe dane pozostają przechowywane w formie zagregowanej przez czas nieokreślony.
 6. Dalsze informacje na temat wykorzystania danych przez Google, ustawień i możliwości odwołania znaleźć można na stronach internetowych Google:
  https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de („Wykorzystywanie danych przez Google podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów”).

  https://policies.google.com/technologies/ads („Wykorzystanie danych do celów reklamowych”).

  https://adssettings.google.com/authenticated („Zarządzanie informacjami, które Google wykorzystuje do wyświetlania Państwu reklam”).

2.8 Google Tag Manager

 1. Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Tag Manager. Google Tag Manager jest usługą firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
 2. Poprzez Google Tag Manager możemy w uporządkowany i uproszczony sposób zintegrować różne kody i usługi na naszej stronie. Google Tag Manager implementuje tagi lub „wyzwala” wbudowane tagi. Po uruchomieniu tagu Google może przetwarzać informacje (w tym dane osobowe) i je przetwarzać. Nie można przy tym wykluczyć, że Google przekazuje te informacje również na serwer w kraju trzecim.
 3. W szczególności następujące dane osobowe są przetwarzane przez Google Tag Manager:
  – Identyfikatory internetowe (w tym identyfikatory plików cookie).
  – adres IP
 4. Ponadto bardziej szczegółowe informacje na temat Google Tag Managera znaleźć można na stronach internetowych https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

  a także na

  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html (sekcja „Dane, które otrzymujemy na podstawie korzystania przez Państwo z naszych usług”).
 5. Ponadto zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zleceń w celu korzystania z Google Tag Manager (art. 28 RODO). Google przetwarza te dane na nasze zlecenie, aby uruchomić zapisane tagi i wyświetlić usługi na naszej stronie internetowej. Google może przekazywać takie informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają takie dane na zlecenie Google.
 6. Jeżeli dezaktywowali Państwo poszczególne usługi śledzenia (np. poprzez ustawienie pliku cookie opt-out), dezaktywacja działa dla wszystkich dotkniętych nią znaczników śledzenia, które są zintegrowane przez Google Tag Manager.
 7. Poprzez integrację Google Tag Manager realizujemy cel, jakim jest możliwość przeprowadzenia uproszczonej i przejrzystej integracji różnych usług. Ponadto integracja Google Tag Manager optymalizuje czasy ładowania poszczególnych serwisów.
 8. Podstawą prawną przetwarzania opisanych tutaj danych osobowych w ramach procesu pomiaru jest zgoda udzielona wyraźnie przez użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 9. Podstawą prawną przetwarzania takich danych, które są przetwarzane w kontekście uzyskania zgody, jest nasz uzasadniony interes na podstawie art. 6 (1) lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes, aby móc udowodnić, że wyrazili Państwo zgodę na procedurę pomiaru (art. 7 (1) RODO).

2.9 Zarządzanie zgodami (Clickskeks)

 1. W celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na jego urządzeniu końcowym i udokumentowania ich zgodnie z przepisami o ochronie danych, korzystamy, w ramach naszego obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a tym samym również naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 ust. 1 lit. f RODO, z menedżera zgody na pliki cookie „clickskeks”; dostawca clickskeks GmbH & Co KG, Sechsschimmelgasse 14, 1090 Wiedeń / Austria.
 2. Plik cookie clickskeks ustawia tylko technicznie niezbędne pliki cookie. W przypadku wejścia na naszą stronę internetową do clickskeks przekazywane są następujące dane: zgoda lub cofnięcie zgody na ustawienie plików cookie, plik cookie ustawiony przez clickskeks w przeglądarce, czas trwania i wersja pliku cookie, domena i ścieżka strony internetowej WordPress oraz UID. UID to losowo wygenerowany identyfikator, a nie dane osobowe. clickskeks nie przetwarza żadnych danych osobowych.
 3. Jeżeli chcą Państwo cofnąć zgodę na ustawienie niektórych plików cookie, po prostu trzeba usunąć ten plik cookie w swojej przeglądarce. W przypadku ponownego wejścia/wczytania strony internetowej, użytkownik zostanie ponownie poproszony o wyrażenie zgody na pliki cookie.
 4. Szczegółowe informacje na temat regulaminu ochrony danych osobowych clickskeks znaleźć można na stronie: https://www.clickskeks.at/datenschutz

2.10 WPML

 1. Ta strona wykorzystuje wtyczkę językową WPML z OnTheGoSystems Limited, 22/F 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong w celu zaoferowania polskiej i angielskiej wersji językowej strony.
 2. WPML używa plików cookie do określenia aktualnego języka odwiedzającego, ostatnio odwiedzanego języka i języka użytkowników, którzy się zalogowali.
 3. Informacje o stosowanych plikach cookies znaleźć można pod adresem https://wpml.org/documentation/support/browser-cookies-stored-wpml.

2.11 YouTube

 1. przetwarzanie danych

  W naszej ofercie internetowej zintegrowaliśmy filmy YouTube, które są przechowywane na platformie YouTube i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube jest usługą firmy Google LLC, D / B / A YouTube. 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (zwanej dalej „Google”).

  Nie mamy wpływu na przekazywanie danych użytkowników do Google. Przekazanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie ma żadnego konta użytkownika. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta.
 2. cele i podstawa prawna

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Na naszej stronie wykorzystujemy filmy z YouTube, aby zaprezentować je w prosty sposób.
 3. Podczas przekazywania danych do Google, Państwa dane osobowe zostaną przekazane na serwery Google, które mogą znajdować się również w USA. Stany Zjednoczone są krajem, w którym poziom ochrony danych nie jest adekwatny do tego, jaki obowiązuje w UE. Oznacza to w szczególności, że władze USA mogą uzyskać dostęp do danych osobowych w sposób uproszczony oraz że prawa do takich środków są ograniczone. Włączając funkcję wideo YouTube, wyrażają Państwo wyraźną zgodę na przekazywanie danych do Google oraz na przekazywanie Państwa danych osobowych na serwery w Stanach Zjednoczonych.
 4. Dalsze informacje

  Dalsze informacje na temat przetwarzania danych, w szczególności podstawy prawnej i okresu przechowywania danych przez Google, znaleźć można w polityce prywatności usługodawcy (https://policies.google.com/privacy) oraz w banerze prywatności na platformie YouTube. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat swoich praw i możliwości ustawień w celu ochrony swojej prywatności.

  Google przeładowuje kolejne usługi, są to w szczególności
  – DoubleClick
  – Czcionki Google
  – Zdjęcia Google
  – Google Video
  – Google (https://www.google.com)

  Google może przy tym przetwarzać Państwa dane również w USA, czyli w państwie trzecim bez wystarczającej ochrony danych.

3 Przetwarzanie w celu realizacji naszych procesów biznesowych

3.1 Marketing bezpośredni

 1. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, będziemy Państwa regularnie informować o nowych ofertach za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu wykorzystamy Państwa imię i nazwisko oraz adres email. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, np. poprzez link na końcu każdej wiadomości email.
 2. Nasz newsletter wysyłany jest drogą elektroniczną wyłącznie za Państwa uprzednią wyraźną zgodą zgodnie z zasadą double opt-in: po zarejestrowaniu się na naszej stronie internetowej w celu otrzymywania newslettera otrzymają Państwo wiadomość email z prośbą o potwierdzenie rejestracji w newsletterze. Dzięki temu mamy pewność, że żadna osoba trzecia nie wykorzysta Państwa danych w niewłaściwy sposób.
 3. Podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera uzyskujemy również Państwa zgodę na śledzenie newslettera dla celów spersonalizowanej reklamy i prowadzonych przez nas badań rynkowych. w związku z korzystaniem z naszego newslettera, zbieramy następujące osobowe informacje śledzące za pomocą tzw. pikseli śledzących lub sygnałów nawigacyjnych i linków, z których każdy jest powiązany z indywidualnym identyfikatorem:
  – Otwarcie newslettera, kliknięcie w zawarte w nim linki, przesłanie formularza na naszej stronie internetowej po kliknięciu w link zawarty w newsletterze (wraz z czasem takich działań).
  – Rodzaj urządzenia końcowego wykorzystywanego podczas wywoływania zdjęć w newsletterze lub klikania na linki
  – Zachowanie na naszej stronie internetowej, gdy wchodzą Państwo na nią poprzez link z naszego newslettera (wraz z czasem takich działań)
  – Lokalizacja dostępu, gdy uzyskujesz dostęp do obrazów w newsletterze lub klikasz na linki (poprzez przypisanie Państwa adresu IP, którego nie przechowujemy).

  Dane te zapisujemy w Państwa profilu użytkownika, który jest przypisany do danych wprowadzonych podczas rejestracji do newslettera. Wykorzystujemy te dane do oceny i optymalizacji naszego email marketingu oraz do celów spersonalizowanej reklamy i badania rynku. Dzięki temu możemy Państwu wysyłać spersonalizowane informacje o produktach, usługach i ofertach w naszym newsletterze, które są dla Państwa szczególnie interesujące. Zgodę na takie przetwarzanie danych można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, rezygnując z otrzymywania newslettera. Oddzielna dezaktywacja śledzenia newslettera jest (obecnie) technicznie niemożliwa. Usuwamy dane śledzące, kiedy rezygnują Państwo z subskrypcji naszego newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach.

3.2 Reklama dla istniejących klientów

 1. O ile skorzystali Państwo już z naszych usług za opłatą, możemy od czasu do czasu informować Państwa emailem lub listownie o podobnych usługach z naszej strony (w szczególności o nowych ofertach), o ile nie wyrazili Państwo sprzeciwu w tym zakresie.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Nasz uzasadniony interes polega na reklamie bezpośredniej (punkt 47 preambuły RODO). Mogą Państwo w każdej chwili bez dodatkowych kosztów ze skutkiem na przyszłość sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa adresu email i adresu pocztowego do celów reklamowych.

3.3 Odpowiadanie na zapytania dotyczące projektu

W przypadku zapytań o projekty od deweloperów, przekazujemy dane podane w Państwa zapytaniu deweloperowi lub pośrednikowi danego projektu, o ile jest to konieczne lub pomocne, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie oraz/lub podjąć kroki umowne lub przedumowne.

4 Pliki cookies

4.1 Informacje ogólne

 1. Pliki cookies to informacje przekazywane przez nasz serwer internetowy lub serwery internetowe podmiotów trzecich do urządzeń użytkowników, gdzie są przechowywane w celu późniejszego ich odtworzenia. Pliki cookies mogą mieć formę małych plików lub innych rodzajów przechowywania informacji.
 2. W przypadku, gdy użytkownicy nie chcą, aby pliki cookies były przechowywane na ich urządzeniu, zostaną poproszeni o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookies mogą zostać usunięte w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do upośledzenia funkcjonalności tej usługi internetowej.

4.2 Przegląd plików cookie, sprzeciw

 1. Aktualny przegląd plików cookie wykorzystywanych na tej stronie internetowej znaleźć można w platformie zarządzania zgodami (patrz pkt Zarządzanie zgodami (Clickskeks) „Zarządzanie zgodami (Clickskeks)”).
 2. Można tam również zarządzać swoimi indywidualnymi zgodami lub preferencjami.

5 Zmiany w Polityce prywatności danych

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności Danych w celu dostosowania jej do zmienionych sytuacji prawnych, zmian w zakresie usług internetowych lub przetwarzania danych.
 2. Jeżeli wymagane są zgody użytkowników lub jeżeli elementy Polityki Prywatności Danych zawierają postanowienia dotyczące stosunków umownych z użytkownikami, zmiany zostaną wprowadzone wyłącznie za zgodą użytkowników.
 3. Użytkownicy proszeni są o regularne zapoznawanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności Danych.

Wersja: maj 2023 r.